Свети Иван Рилски

Лични данни за светеца;
Култът към св. Иван Рилски
Агиографски материал
Химнографски материал
Св. Иван Рилски в народните вярвания


Имаше човек духовен, благоверен и христолюбив, който се боеше от Бога и му служеше със страх и никога не пребиваваше без сълзи, но си спомняше пророческото слово. И така понеже той имаше голяма вяра, като стана, излезе от света. Беше прочее пастир и нямаше нищо освен един брат и вол.
И се запъти в Рилската пустиня, и стигна мястото, наричано Голец, и беше там 7 месеца. И отиде, и намери пещера, и влезе, където слънце не проникваше, нито вятър духаше, но само един ангел идваше при него, носеше му манна от Бога във вид на шипка. И живееше, молейки Бога ден и нощ, без почивка ...
И дойде Йоан Богослов и рече на светия отец Иван, говорейки:
"Изпратен съм от Бога да ти възвестя радост! Радвай се, възлюблениче мой, и служителю господен, приготви ти се венецът."
И на часа прилетя бяла пчела, и влетя в устата му. Като видя това, Богословът си отиде, а преподобният отец, пустиножителят Иван, почина в мястото си, приготвено му от Господа, през месец август на 18-я ден.
Житие и живот на преподобния отец наш Иван, пустинножител Рилски
(Из "Народно житие на св. Иван Рилски", Стара българска литература, т. 4, 1986. )

Лични данни за светеца
Име
Произход, народност, социален статус
Канонизация
Данни и извори за живота
Деяния и чудеса
История на мощите
Реликви, свързани с култа
Име
 • лично:
  българско: Йоан, Иван
 • монашеско: Йоан
 • прозвище: Рилски
  тип: топоним
 • варианти на името:
  В руски преписи се среща вариантът Йона (в преписи от XVI в.)
Литература
Динеков, П. "Иван Рилски". // Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2 (И-О). С., 1995, 25-33.
Добрев, И. "Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица." // Palaeobulgarica, 26, 2002, 3, 3-12.
Дуйчев, И. Рилският светец и неговата обител. С., 1947.
Коцева, Е. "Иван Рилски." // Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. и ред. Д. Петканова. С., 1992, 85.

Произход, народност, социален статус
 • родно място:
  1) село Скрино, Кюстендилско, разположено на десния бряг на река Струма
  2) с. Курило, Софийско – във фолклорни произведения
 • топоними за родното място:
  Средецка област (съвр. Софийска област)
 • административна единица (синхронна):
  Средецка област
 • ареал на действие:
  Рила, Рилски регион, Софийска област, река Искър, Етрополска област, пещери в планината Руен, скалата "Орлица" над с. Рила, Осеново
 • социален статус:
  1) средно заможно семейство (ни зэло богати, ниже пакы до конца нищетою стражд­ща – Георги Скилица )
  2) бедно семейство (във фолклорните извори и в Народното житие св. Иван Рилски е бедно дете или сираче, говедарче)
  3) от царски произход
Литература
Дуйчев, Ив. Рилският светец и неговата обител. С., 1947.
Георгиев, Е. Литература на изострени борби в средновековна България. 5. Жития на народни светци. С., 1966, 307-311.
Фекелджиев, Ив. Народни легенди за Иван Рилски. С., 1979.

Канонизация
 • Време и място:
  предполага се, че канонизацията на светеца е извършена през X век, след пренасянето на мощите му от Рила в Средец, където в негова чест е построена църквата "Свети Лука".
 • Тип святост
  преподобен, отшелник
Литература
Дуйчев, И. Рилският светец и неговата обител. С., 1947.
Динеков, П. "Иван Рилски." // Кирило-Методиевска енциклопедия. 2 (И–О). С., 1995, 25-33.

Данни и извори за живота и делата на светеца
 • Литературни извори:
  проложни, пространни жития, разказ за пренасянето на мощите, сведения в месецословите;
 • Фолклорни извори:
  предания, легенди, чудеса, приказки
 • Изобразително изкуство:
  икони, стенописи, житийни композиции в църковната и манастирската живопис
 • Средновековно музикално изкуство:
  песнопения, служби, канони

Деяния приживе и post mortem
 • живот в пост и молитва – във всички житийни текстове.
 • демонология – борба с дяволите
  Народно житие (Житиеписни творби 1986: 126);
  Пространно житие от Евтимий Търновски (Житиеписни творби 1986: 140, 142)
 • основаване на Рилския манастир
  Търновско проложно житие (Житиеписни творби 1986: 133);
Чудеса приживе и post mortem
 • изцеление на болни хора
  "И мнозина прибягваха към него, носейки своите болни. И след като те, с молитвите на светеца, получеха здраве, отиваха си". – Търновско проложно житие (Житиеписни творби 1986: 133)
 • нахранване на 9 ловци с малка просфора
  "И всички ядоха и се заситиха, и остана половината от просфората" – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 128)
 • наказание на алчните пастири с празния сланутък:
  "И когато започнаха да разтварят шушулките на зърната, не намериха нищо. И веднага разкаяни се върнаха и разказаха на блажения, молейки прошка за извършеното." – Пространно житие от Евтимий Търновски (Житиеписни творби 1986: 141)
Чудеса с мощите
 • изцеление на болни животни:
  "И се не срещаше там в пустинята душа човешка, а само единствено зверове; и те идваха на гроба на светеца, и се изцеляваха от своите болести" – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 129)
 • изцеление на болни хора:
  "И му направиха ковчег, и му изградиха храм, и там положиха тялото на светия преподобен отец Иван Рилски. И болните, идващи при него, получават изцеление" – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 130).
  "И непрекъснато прави чудеса за идващите с вяра при неговия ковчег" – Проложно житие от Драгановия миней (Житиеписни творби 1986: 131)
  "... благоверният цар Асен се вдигна, дойде в Средец, взе мощите на светеца, пренесе ги в Загорие и ги положи в град Трапезица катонаправи църква на негово име. И като лежат тук, те дават изцеление и до днес" – Проложно житие от Норовия пролог (Житиеписни творби 1986: 132)
  "Там чудотворното тяло на преподобния отец лежи и до днес, излива даром вечнолеещ се извор на изцеление ... И всички, обзети от всякакви болести, притекли се, получават здраве" – Търновско проложно житие (Житиеписни творби 1986: 134).
 • чудото с непомръдващото тяло на отшелника
  "Събраха се прочее хорада идат да донесаттялото на светия отец. Отидоха, но не можаха да помръднат тялото на светия отец"; след молитвата на хората към Бога и след нареждането от гласа от небето "... и веднага тялото на светеца се задвижи. И тръгнаха накъдето искаха, и тялото на светеца вървеше по Божие повеление. И стигна тялото на светеца в Средецкия град." – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 130)
 • чудото с остригомския епископ или т. нар. Унгарска легенда
  В Проложното житие от Драгановия миней е описано ослепяването на острогомския епископ поради неверието му в лечебните сили на мощите на българския светец: "И поради неверието на някакъв епископ епискипът ослепязащото рече "Не го намираме в древните писания!" И тъй като се моли много, коленичейки със сълзи, отново прогледна." (Житиеписни творби 1986: 131)
  В Търновското (Първо) проложно житие е описано чудото с онемяването и проговорването на острогомския епископ по същите причини (неверие и разкаяние) (Житиеписни творби 1986: 133)
Литература
Стара българска литература, т. 4. Житиеписни творби. С., 1986.
Фекелджиев, Ив. Народни легенди за Иван Рилски. С., 1979.

История на мощите
 • Откриване на мощите: в писмените извори откриването на мощите е предадено по различен начин.
  1. Народно житие: тялото на светеца е открито от изпратените от цар Петър ловци (Житиеписни творби 1986: 129);
  2. Търновско проложно житие, Пространно житие от Евтимий Търновски: тялото е открито от учениците и последователите на светеца след дълги години.
 • Пренасяне на мощите:
  – от Рилски манастир в Средец:
  • Време на пренасяне:
   първа хипотеза: между 969 и 972 (Дуйчев1947: 191);
   втора хипотеза: 1068 – 1070 г. (Иванова 1986: 547).
  • Начин на пренасяне:
   първа хипотеза: мощите са пренесени от цар Петър (Народно житие, Житие от Драгановия миней, Житие от Норовия пролог);
   втора хипотеза: мощите са пренесени от учениците му по негово указание (Търновско проложно житие, Пространно житие от Евтимий Търновски).
  – от Средец в град Острогом (дн. Гран):
  • Време на пренасяне: в съборната църква през 1183 г.
  • Начин на пренасяне: от унгарския крал Бела III (1173-1196).
  – от град Острогом в Средец :
  • Време на пренасяне: през 1187 г.
  • Начин на пренасяне: унгарския крал Бела III връща мощите в Средец.
  – от Средец в Търново:
  • Време на пренасяне: през 1195 г.
  • Начин на пренасяне: българският цар Иван Асен I пренася мощите в Търново в новопостроения в чест на светеца манастир на Трапезица (Търновско проложно житие, Пространно житие от Евтимий Търновски);
  – от Търново в Рилски манастир:
  • Време на пренасяне: през 1469 г.
  • Начин на пренасяне: мощите са пренесени от монашеска делегация от Рилския манастир със султанско разрешение (Рилска повест от Владислав Граматик)
  последно местонахождение на мощите: Рилски манастир от 1469 г. до днес.
Литература
Стара българска литература, т. 4. Житиеписни творби. С., 1986.
Иванова Кл., "Житията в старата българска литература" // Стара българска литература (встъпителна статия и бележки), С., 1986.

Реликви, свързани с култа
 • Големият дъб ("Дъб на светия отец") – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 123);
 • Въжето около дъба на светеца ("знамение от светия отец") – Народно житие (Житиеписни творби1986: 123);
 • Звънецът на вола ("за знамение на света и за себе си") – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 123);
 • Клепалото на светеца (защитава животните от ловците) – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 128);
 • Омраморената змия с лечебна сила ("змията превърна в мрамор, та да се знае силата на молитвата на светия отец Иван") – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 126);
 • Скалата на светеца (със "стъпките на нозете му по камъка и неговата кръв") – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 126);
 • Тоягата на светеца ("за знак на света и в памет за себе си") – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 127);
 • Просфората, с която нахранва и лекува ловците – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 127);
 • Чашата, подарена от цар Петър ("за спомен от тебе и за знамение на света") – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 129);
 • Бялата пчела ("И на часа прилетя бяла пчела, и влетя в устата му. И от този миг започна да лети духом по въздуха") – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 129);
 • Горящото кандило ("и забелязаха кандило горящо, и се приближиха, видяха тялото на светеца") – Народно житие (Житиеписни творби 1986: 130);
 • Кожената дреха - символ на скромността ("Напуска света и владетеляна света, без да вземе нищо, освен една кожена дреха" ) – Пространно житие от Евтимий Търновски (Житиеписни творби 1986: 137)
 • Сланутък – храната на светеца и неговите посетители (" от израсналия там сланутък ядоха до насита") – Пространно житие от Евтимий Търновски (Житиеписни творби 1986: 137)

Средища с мощите
 • манастири и църкви:
  – България: Рилски манастир,
  – Украйна: гр. Рилск
  – Южна Гърция
 • други култови места:
  Скалата на праведника, Очевият кладенец, Светият дъб – обекти в Рила и нейните околности, свързани с живота и делата на светеца
Литература
Дуйчев, И. Рилският светец и неговата обител. С., 1947.
Данчев, Г. Владислав Граматик, книжовник и писател. С., 1969.
Киселков, В. Владислав Граматик и неговата рилска повест. С., 1947, 47-70.
Тодоров Т. "Кога са били пренесени мощите на св. Иван Рилски в Средец?" // ГСУ, ЦСВП "Ив. Дуйчев", 91 (10), 2001, 169–180.


Култът към св. Иван Рилски
Най-ранно упоменаване в славянските богослужебни книги
История на култа:
Дати в календара
Атрибути и епитети

Славата на преподобния се разнесе из цялата онази земя и мнозина възревнуваха добродетелното житие на светеца и пожелаха с него да живеят. И направиха църква в близката пещера , и построиха манастир; преподобният им беше началник и пастир.
А той, пасейки добре стадото си, достигнал дълбока старост, прие мир в края на живота си, пресели се при нестареещото блаженство. И бе погребан тук от своите ученици.
(Из "Проложно житие на св. Иван Рилски" от Стишния пролог,
Стара българска литература, т. 4, 1986. )
Най-ранно упоменаване в славянските богослужебни книги

Най-ранното упоминаване на светеца е в Зографското евангелие от края на X – първата половина на XI в.
В Григоровичевия триод (XII - XIII в.) името на св. Иван Рилски е споменато заедно с имената на св.св. Кирил и Методий:
похвалами да вэнчэ©тъ с­ Куриилъ Философъ новоизбранное множство приведъ господеви словэнскаго Єзыка съ братомъ Ме‹одиемъ, с нима же пэтъ б©ди §цъ иоаннъ поустын­ рылск© (Нека с похвали бъде увенчан Кирил Философ, който заедно с брата си Методий доведе при Господа новоизбраното множество на славянския народ, а с тях да бъде възпяван и отецът Йоан от Рилската пустиня)

Литература
Трифонов, Ю. "Бележки върху известията за Иван Рилски" // Македонски преглед, 11, 1939, 3–4, 77–110.
Иванов, Й. Свети Иван Рилски и неговият манастир. С приложение на паметници и фотографски снимки. С., 1917.

История на култа: възникване, развитие, разпространение, особености
 • История на култа в България
  • Началото на култа към св. Иван Рилски е поставено в Рилския манастир и в Рилския регион през IX-X в. и по-късно из цялата страна.
  • Втори център на култа става Средец, където през X в. са пренесени мощите на светеца, и с прекъсване от 1183 до 1187 те остават до 1185 г.
  • Трети център на култа е Търново, където мощите престояват от 1185 до 1469 г. Те са неразделна част от общия култ към т. нар. "търновски кръг светци" (св. Иван Рилски, св. Петка Търновска, св. Иларион Мъгленски, св. Михаил Воин).
  • След 1469 г. център на култа към светеца отново става Рилският манастир.
 • История на култа извън България
  • Проникване на култа в Унгария (XII в.) - по време на престоя на мощите в град Гран 1183 – 1187 г. култът се разширява в пределите на унгарското кралство. В проложните и пространните (Евтимиевото) жития е отразено това събитие, както и епизодът с чудото с унгарския архиепископ в съборната църква в Гран.
  • Проникване на култа в Сърбия (XIV – XVII ) –- най-ранните доказателства за проникването на култа в сръбските земи са сръбските стишни пролози от XIV и XV в. (Ник34 от 1360–1370 г., Прилеп 3 от 1385–1390 г., Печ56 от XIV в., Ms.Slav.53 от XV в. и други), свидетестващи за разпространението на почитта към св. Иван Рилски и другите трима търновски светци из цялата територия на Сърбия (манастирите Дечани, Николяц, Печка патриаршия, Плевле и други).
  • Проникване на култа на Атон (XIV – XVII в.) – през втората половина на XIV в. в състава на Стишния пролог в търновския му превод проложните жития на св. Иван Рилски и на останалите търновски светци навлизат в книжовната традиция на атонските манастирски средища (Хил. 123, Хил.423, Хил.427, Хил.437). Света гора е един от пътищата, по които преписите на житията попадат на руска почва.
  • Проникване на култа в Молдо-влахийското княжество (XV – XVIII) – първите молдо-влахийски преписи на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски са свързани с дейността на най-големите манастирски центрове Нямц, Драгомирна, Путна (от XV в. – РАН.287, РАН.54, Драгом. 681, Драгом. 705, Драгом. 787, от XVI в. – Драгом696).
  • Проникване на култа в Русия (XV – XVIII в.) – най-ранните руски преписи на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски са от средата на XV в. и влизат в съставите на стишните пролози в скрипториите на най-значителните манастирски комплекси около Москва: Троице-Сергиева Лавра, Йосифо-Волоколамски манастир, Кирило-Белозерски манастир (ТСЛ.717 от 1429 г., Епарх.482) и в Новгородско-Псковската книжовна традиция (Син. 3933).
Литература
Иванов, Й. Български старини из Македония (2 доп. изд.). С., 1931, 359-367.
Новаковић, Ст. "Прилози к историjи српске књижевности." // Гласник Српског ученог друштва, Београд, 1867, 5(22), 233–302.
Томова, Е. "Към историята на агиографския цикъл за Иван Рилски (текстологически наблюдения по преписите в Хилендарската ръкописна сбирка)." // Литературна история, 12, 1984, 32–44.
Томова, E. "Из ръкописните сбирки на Букурещ (нови преписи на старобългарски творби от XIV–XVII в.)." // 1100 години Велики Преслав , т. 2, 1989, 152–169.

Дати в календара
 • 18 август – Успение на св. Иван Рилски (946 г.)
 • 1 юли – Връщане на мощите от Търново в Рилския манастир (1469 г.)
 • 19 октомври – Пренасяне на мощите от Средец в Търново (1195 г.)
 • 18 октомври – Спорадична дата за паметта на светеца – в руски преписи от XVI в.
Литература
Томова Е. "Из литературната история на житията на търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVI в." // Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XVI век. НБКМ, С., 1996, 275–286.

Атрибути и епитети
 • български народен (национален) светец, преподобен отшелник
  • ареал на разпространение: Балкански полуостров
  • период: от XII в.
 • закрилник на българския народ
  • ареал на разпространение: България
  • период: от XII в.
 • закрилник на Търново
  • ареал на разпространение: България
  • период: от XIII – XV в.
 • основател на Рилския манастир
  • ареал на разпространение: Балкански полуостров
  • период: от XII в.
 • "средечки светилник" (срэдеческыи свэтилникъ, похвала срэдеческая)
  • ареал на разпространение: България, областта около Средец
  • период: XII – XV в.
Литература
Кожухаров Ст., И. Божилов. Българската литература и книжнина през XIII в. С., 1987.
Нестор, арх. "Преподобный Иван Рыльский (876 – 976)" // ЖМП, 8, 1976, 38–42.
Томова Е. "Из литературната история на житията на търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVI в." // Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XVI век. НБКМ, С., 1996, 275–286.


Агиографски материал
Агиографски произведения
Проложни жития
Пространни жития
Разкази за пренасяне на мощите
Произведения, приписвани на светеца

Ето вече, щом полагаме началото на повестта за оногова, нека прочее да бъде призована самата негова благодат, що той от Бога прие изобилно, та от незнание да не погрешим онова, което търсим, нато докосваме с разтворени ръце свещените неща, и още повече – като разказваме за неговите достойнства, да не ощетим ни най-малко слушателите, отминавайки ползата от по-добрите.
Житие и живот на нашия преподобен отец Иван Рилски
(Из "Пространно житие на св. Иван Рилски от Патриарх Евтимий" , Стара българска литература, т. 4, 1986. )

Агиографски произведения

В българската и в другите книжовни традиции от източно-православен тип (руска, сръбска и молдо-влахийска) от X до края на XVIII се създава, развива и разпространява богат агиографски комплекс от произведения, отразяващи живота, делата и историята на пренасянето на мощите на българския светец. Житийният цикъл включва проложни, пространни жития и повест за пренасяне на мощите на светеца от Търново в Рилския манастир (1469).

Литература
Kaluzniacki, E. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius. Wien, 1901. (2 изд.: London, 1971).
Иванов, Й. "Жития на св. Иван Рилски." (С уводни бележки от Й. Иванов)." // ГСУ, Историко-филологически факултет, 32, 1936, 13, 28–108.
Ангелов, Б. Ст. "Повествователни съчинения за Иван Рилски в старобългарската литература." // Език и литература, 32, 1977, 1, 66–171.
Кожухаров Ст., И. Божилов. Българската литература и книжнина през XIII в. С., 1987.
Иванова, Кл. "Жития на св. Иван Рилски." // Стара българска литература. 4. Житиеписни творби. С., 1986.
Томова, Е. "Към историята на агиографския цикъл за Иван Рилски (Текстологически наблюдения по преписите в Хилендарската ръкописна сбирка)" // Литературна история, 12, 1984, 32–44.
Томова, Е. "Иван Рилски в лични фондове, съхранявани в Държавната библиотека "В. И. Ленин"- Москва." // Личните документи като исторически извор. С., 1987, 314–325.
Томова, E. "Из ръкописните сбирки на Букурещ (Нови преписи на старобългарски творби от XIV–XVII в.)." // 1100 години Велики Преслав. Т.2, 1989, 152–169.
Томова, Е. "Нови аспекти в развитието на агиографските цикли за търновския кръг светци в литературната традиция на XV в." // Българският петнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XV век. НБКМ, С., 1993, 143–154.
Томова, Е. "Из литературната история на житията на търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVI в." // Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската културна история през XVI век. НБКМ, С., 1996, 275–286.
Tomova, E. "Miscellanies about St. John of Rila in 15th – 19th Cent." // Medieval Slavic Manuscripts and SGML. Sofia, 2000, 205–221.
Томова, Е. "Култът към търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVII век." // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 246–260.

Проложни жития

Проложните жития се срещат:

 • като самостоятелни творби;
 • в структурата на службите за светеца (след шестата песен на канона).

Търновското проложно житие служи за извор на нови преработки на творбата в Русия (Московска държава, Новгород, Псков и други средища). Новите руски редакции на житието, както и създадените през XIX в. компилации в гръцката литературна традиция (Преводно печатно житие в Синаксара на Никодим Светогорец, 1819 г.), новоткритите му преписи в хранилищата на Русия, Сърбия, Румъния, Словения значително променят представата за обема и териториите на проникване и развитие на култа към най-значимия български светец.

Литература
Иванов, Й. "Жития на св. Иван Рилски." (С уводни бележки от Й. Иванов)." // ГСУ, Историко-филологически факултет, 32, 1936, 13, 27–108
Иванова, Кл. "Жития на св. Иван Рилски." // Стара българска литература. 4. Житиеписни творби. С., 1986.
Томова, Е. "Българско-хърватско-словенски средновековни връзки. (Кирилски ъкописни и старопечатни книги XI-XVII в. в Хърватия и Словения)." // Славянска филология, 23, 2003, с. 32- 48.
Томова, Е. "Наративни паметници за български светци в кирилски ръкописи и старопечатни книги (Копитарева сбирка, Любляна)." // " ...Нэсть ученикъ надъ учителемь своимь." Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. С., 2005, 334–344.


Търновско проложно житие / Първо проложно житие
Създадено е през XIII в. в Търновската книжовна школа от неизвестен автор. През XIV в. заедно с житията на св. Петка Търновска, св. Иларион Мъгленски и св. Михаил Воин влиза в състава на преведения в Търново Стишен пролог, през същото столетие прониква в Сърбия, на Атон, а през XV в. – в Русия и Молдо-Влахия. Известни са десетки негови преписи и 7 нови руски редакции.
Нач.:СтЃыи и прп(д)бныи wтцъ нашь Iwанъ великыи
Издание на текста: Иванов, Й. "Жития на св. Иван Рилски." (С уводни бележки от Й. Иванов)." // ГСУ, Историко-филологически факултет, 32, 1936, 13, 52–57
Превод: Киселков 1940: 76–88; Гошев 1947–1948: 3-72; Житиеписни творби 1986: 132–135 (превод на Кл. Иванова); Из архивното наследство на Иван Дуйчев 2000: 85–96 (превод на Иван Дуйчев).
оригинал: оригинално произведение;
автор: неизвестен;
дата: 19 октомври (18 октомври в руски преписи).

Засега са известни 7 руски редакции на житието:

 1. Първа руска редакция (XV – XVII в.)
 2. Втора руска редакция (XV – XVII в.)
 3. Трета руска редакция (XV – XVII в.)
 4. Барсова редакция (XVI в.)
 5. Редакция ОЛДП.F.493 (XVI в.)
 6. Оболенска редакция (XVII в.)
 7. Белозерска редакция (XVII в.)

Литература
Томова, Е. "Ново кратко проложно житие на Иван Рилски." // Литературна мисъл, 7, 1986, 91-94 (Публикуван е текстът на Оболенската редакция от XVII в.)
Томова, Е. "Нови аспекти в развитието на агиографските цикли за търновския кръг светци в литературната традиция на XV в." // Българският петнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XV век. НБКМ, С., 1993, 143–154.
Томова, Е. "Из литературната история на житията на търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVI в." // Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската културна история през XVI век. НБКМ, С., 1996, 275–286.
Томова, Е. "Култът към търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVII век." // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 246–260.
Томова, Е. "Първа руска редакция на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски." // Сборник по случай 70-годишнината от рождението на проф. Людмила Боева. С., 2005 (под печат).
Томова, Е. "Втора руска редакция на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски." // Сборник в памет на проф. Боньо Ангелов [Търновска книжовна школа, т. 8, 2005] (под печат).

 1. Първа руска редакция (XV – XVII в.)
  • Преписи: Среща се само в руски преписи. Преработка на Първото проложно житие на св. Иван Рилски. Неизвестен автор. Представена от 8 преписи, датиращи от XV – XVII в.
  • Най-ранен препис: Сборник с жития и слова от края на XV в. (л. 279а – л. 280а)
  • Сигнатура: РНБ, ф. 588, Погодин, № 852
  • Книгохранилище: РНБ, Санкт Петербург
  • Заглавие: М(с)ца окт­бр­ въ »Ѓ днЃь пам­(т) прп(д)бнаго §ца нашего Iwанна РҐльскаго
  • Начало: Сеи стЃҐи §цъ ншЃь вь постницэ(х) великйи Iwанъ

  Литература
  Опис: Иванова 1981: 449.
  Издание на текста: Томова 2005 (2007) (под печат).
  Изследване: Томова 1993: 143–154; Томова 1996: 275–286; Томова 2003: 246–260; Томова 2005 (2007)(под печат).

 2. Втора руска редакция (XV – XVII в.)
  • Преписи: Среща се само в руски преписи. Преработка на Първото проложно житие на св. Иван Рилски. Неизвестен автор. Представена от 7 преписи, датиращи от XV – XVII в.
  • Най-ранен препис: Празничен миней от първата половина на XV в. (л. 80б – л. 82а)
  • Сигнатура: РНБ, Сбирката на Богданов, № 682
  • Книгохранилище: РНБ, Санкт Петербург
  • Заглавие: М(с)ца того ж въ »Ѓ днЃь пам­(т) прп(д)бнаго §ца нашего Iwанна Рильскаго
  • Начало: Сьи стЃҐи §ць нашь вь постницэ(х) великии Iwанъ. бэ § средэль Средца града

  Литература
  Опис: Бычков 1891: 39–40
  Издание на текста: Томова 2005 (2007а) (под печат)
  Изследване: Томова 1993: 143–154; Томова 1996: 275–286; Томова 2003: 246–260; .Томова 2005 (2007а) (под печат)

 3. Трета руска редакция (XV – XVII в.)
  • Преписи: Среща се само в руски преписи. Преработка на Първото проложно житие на св. Иван Рилски. Неизвестен автор. Представена от 6 преписи, датиращи от XV – XVII в.
  • Най-ранен препис: Пролог за септември – 20 февруари от края на XV в. (л. 88б–190б)
  • Сигнатура: РНБ, Основна сбирка, № 297
  • Книгохранилище: РНБ, Санкт Петербург
  • Заглавие: М(с)ца окт­бр­ въ »Ѓ днЃь пам­(т) прп(д)бнаго §ца нашего Iоана РҐльскаго. живъшаго в± дупл­номъ древе и многа чюдеса сотворивъ w хр(с)тэ при своемъ животэ и по смерти принесенно бҐсть тэло въ црЃьствующйи градъ.
  • Начало: Сьи стЃҐи wтць нашь вь постницэ(х) великии Iwанъ. бэ § средэль Сре(д)ца града

  Литература
  Опис: Бычков 1882: 20; Томова 2005–2006: 124
  Издание на текста: Томова 2005–20076: 127–130
  Изследване: Томова 1993: 143–154; Томова 1996: 275–286; Томова 2003: 246–260; Томова 2005–2006: 121–126

 4. Барсова редакция (XVI в.)
  • Преписи: Среща се само в руски преписи. Основна преработка на Първото проложно житие на св. Иван Рилски. Неизвестен автор. Представена от 1 препис, датиращ от XVI в.
  • Най-ранен препис: Преписът е в състава на Стишен пролог за цялата година XVI в. (л. 50а – л. 51а)
  • Сигнатура: ГИМ, Сбирката на Барсов, № 723
  • Книгохранилище: ГИМ, Москва
  • Заглавие: Пам­ть прп(д)бнаго §ца ншЃгw Iwанна РҐльскагw
  • Начало: Сеи великии вь постницэ § града Средца § села Скрина.

  Литература
  Опис: Инвентарная книга рукописного собрания ГИМ (без стр.); Томова 2006: 252–253.
  Издание на текста: Томова 2006: 253–254.
  Изследване: Томова 1996: 275–286; Томова 2003: 246–260; Томова 2006: 246–253.

 5. Редакция ОЛДП.F.493 (XVI в.)
  • Преписи: Среща се само в руската ръкописна традиция. Значителна преработка на Първото проложно житие на св. Иван Рилски. Неизвестен автор. Представена от 1 препис, датиращ от XVI в.
  • Най-ранен препис: Преписът е в състава на Нестишен пролог за цялата година XVI в. (л. 145)
  • Сигнатура: ф. 536, Сбирката на ОЛДП, № 493
  • Книгохранилище: РНБ, Санкт Петербург
  • Заглавие: Въ то ж днЃь пам­ть прп(д)бнаго §ца нашего Iоана РҐльскаго.
  • Начало: Съ прп(д)бнаго въ црЃство бэ гречьскаго Константина Дйогена.

  Литература
  Опис: Томова 2006 (2007) (под печат).
  Издание на текста: Томова 2006 (2007) (под печат).
  Изследване: Томова 1996: 275–286; Томова 2006 (2007) (под печат).

 6. Оболенска редакция (XVII в.)
  • Преписи: Среща се само в руската ръкописна традиция. Значителна преработка на Първото проложно житие на св. Иван Рилски. Неизвестен автор. Представена от 1 препис, датиращ от края на XVI - началото на XVII в.
  • Най-ранен препис: Преписът е в състава на Стишен пролог за септември-март от края на XVI – началото на XVII в. (л. 197)
  • Сигнатура: ф. 201, Сбирката на Оболенски, № 74
  • Книгохранилище: РГАДА, Москва.
  • Заглавие: Въ тои же днЃь преставленйе прп(д)бнаго wтца нашего Iwанна РҐльскаго иже в сербскои земли.
  • Начало: Роди с­ во градэ нарицаемэмъ Сре(д)цэ

  Литература
  Опис: Томова 2006 (2007) (под печат).
  Издание на текста: Томова 1986: 94.
  Изследване: Томова 1986: 91–93; Томова 2003: 246–260.

 7. Белозерска редакция (XVII)
  • Преписи: Среща се само в руската ръкописна традиция. Основна преработка на Първото проложно житие на св. Иван Рилски. Неизвестен автор. Представена от 1 препис, датиращ от края на XVI – началото на XVII в.
  • Най-ранен препис: Преписът е в състава на Стишен пролог за септември-февруари от края на XVI – началото на XVII в. (л. 146б–148б)
  • Сигнатура: ф. 351, Сбирката на Кирило-Белозерския манастир, № 11.1250
  • Книгохранилище: РНБ, Санкт Петербург.
  • Заглавие: Въ тои же днЃь сказанйе в±кратце о житйи и о преставленйи прп(д)бнаго §ца ншЃего Иванна РҐльскаго свэтилника.
  • Начало: Роди с­ во градэ нарицаемэмъ Сре(д)цэ.

  Литература
  Опис:
  Издание на текста: Томова 1986: 94
  Изследване: Томова 2003: 246–260

Сборници, съдържащи текста на Търновското Проложно Житие
стишни пролози – голям брой преписи на ТПЖ откриваме в състава на търновския превод на Стишния пролог.
български преписи: БАН.73, РАН, Сирку.13.7.13, Гим, Хлуд.190, НМРМ.2/20, БАН.75, ГИМ, Хлуд.192, НМРМ.2/19, НМРМ.2/21 и други.
сръбски преписи: Ник.34, Прил.3, Печ.56, Ms. Slav.53,Плевл.3, Плевл.4, JAZU.III.c.8, Cop.19 и други.
руски преписи: ТСЛ.717 от 1429 г., Епарх.482.
молдо-влахийски: РАН.287, РАН.54, Драгом. 681, Драгом.705, Драгом.787, Драгом.696.


Второ проложно житие
Създадено е през края на XII – нач. на XIII в.в Търново. Известно е по един препис в Драгановия миней от XIII в. Включено е в състава на службата за светеца, след 6-та песен на канона.
Издание на текста: Иванов, Й. "Жития на св. Иван Рилски." (С уводни бележки от Й. Иванов)." // ГСУ, Историко-филологически факултет, 32, 1936, 13, 58; Радченко 1898:50–51; Иванов 1931: 364–365.
Превод: Житиеписни творби 1986: 130–131 (превод на Кл. Иванова); Из архивното наследство на Иван Дуйчев 2000: 123–124 (превод на Иван Дуйчев).
оригинал: оригинално произведение;
автор: неизвестен

 • Заглавие: Въ тъ(ж) днЃь пам­(т) прп(д)бнаго §ца нашего Iоана РҐльскаго
 • Начало: Прп(д)бныи §цъ нашъ Iwнъ
 • Сигнатура: Григ.1752
 • Книгохранилище: Москва, РНБ, Ръкописен отдел.

Литература
Кожухаров Ст., И. Божилов. Българската литература и книжнина през XIII в. С., 1987.
Иванов, Й. "Жития на св. Иван Рилски." (С уводни бележки от Й. Иванов)." // ГСУ, Историко-филологически факултет, 32, 1936, 13, 58
Иванова, Кл. "Жития на св. Иван Рилски." // Стара българска литература. 4. Житиеписни творби. С., 1986.
Радченко, К. "Отчет магистранта К. Ф. Радченко о занятиях рукописями в библиотеках и других ученых учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга в течение сентября и октября 1896 года." // Университетские известия, апрель 1898, №4. Киев, 50-51.
Из архивното наследство на Иван Дуйчев. Заветът на св. Иван Рилски. Съставителство, предговор и редакция В. Велинова. С., 2000, 123–124 (превод на Ив. Дуйчев).


Проложно житие от Норовия пролог от XIII в.
Засега е известен само един препис на произведението. Открито е от Кл. Иванова и издадено през 1977 г. Според изследователката, житието е написано от неизвестен монах от Пшинския манастир (Иванова 1977: 57).

 • Начало: Сеи стЃыи wтць Iwаннь бэ вь днЃь блЃговэрнаго црЃэ петра
 • Сигнатура: Уваров 973
 • Книгохранилище: Москва, ГИМ

Литература
Иванова, Кл. "Две неизвестни старобългарски жития." // Литературна история, 1, 1977, 57–65.
Из архивното наследство на Иван Дуйчев. Заветът на св. Иван Рилски. Съставителство, предговор и редакция В. Велинова. С., 2000, 196–197 (превод на Кл. Иванова).
Стара българска литература. Житиеписни творби. Съст. и ред. Кл. Иванова. С., 1986.


Трето (стишно) проложно житие от XV в. (под 1 юли)
Намира се в Стишен пролог от края на XV – нач. на XVI в. Открито от Б. Христова и публикувано през 1981 г. Ръкописът е дело на монах Спиридон. Представя компилация по житие с малка похвала от Димитър Кантакузин.

 • Книгохранилище: Рилски манастир

Литература
Христова, Б. "Неизвестно стишно проложно житие за Иван Рилски." // Известия на Народната библиотека "Кирил и Методий", 16 (22), 1981, 311–319.
Из архивното наследство на Иван Дуйчев. Заветът на св. Иван Рилски. Съставителство, предговор и редакция В. Велинова. С., 2000, 222–224 (превод на В. Велинова).


Четвърто (стишно) проложно житие от XVII в. (под 1 юли)
Житийният текст се намира в Стишен пролог от 1636 г. Открит е от Б. Райков и обнародван през 1970 г. Текстът е писан от двама книжовници: даскал Кою от Тетевен и граматика Йоан от Етрополе.

Литература
Райков, Б. "Неизвестно проложно житие на Иван Рилски." // Език и литература, 1970, 3, 57–61.
Из архивното наследство на Иван Дуйчев. Заветът на св. Иван Рилски. Съставителство, предговор и редакция В. Велинова. С., 2000, 224–226 (превод на В. Велинова).


Пространни жития

Пространните жития на св. Иван Рилски са създадени през периода XII -XVIII в.


Народно (Рилско, Безименно) житие

 • Преписи: Среща се само в български преписи. Неизвестен автор. Представено от 6 преписи, датиращи от XV- XVIII в.
 • Най-ранен препис: Сборник от канони, служби жития на св. Иван Рилски от последната четвърт на XV в.( л. 41а – л.54а)
 • Сигнатура: НМРМ, № 1/26
 • Книгохранилище: Рилски манастир
 • Заглавие: Житие и жизнь прэпо(д)бнаго §цЃа нашего Iwанна, пустыножителэ Рыльскаго, и о прэнесенйи моще(м) его.
 • Начало: Бы(с) члЃвкь дхЃовень, блЃговэрень и хр(с)толюбивь.

Литература
Опис: Славянски ръкописи в Рилския манастир 1986: 100–101.
Издание на текста: Гильфердинг 1868: 125–131; Милетич 1902: 130–-140; Иванов1935–1936: 28–37.
Превод: Киселков 1940: 76–88; Гошев 1947–1948: 3-72; Житиеписни творби 1986: 123–130 (превод на Кл. Иванова); Из архивното наследство на Иван Дуйчев 2000: 85–96 (превод на Иван Дуйчев).
Изследване: Сырку 1883: 359; Сланкаменац 1925: 215–218; Златарски 1933: 49; Иванов 1936: 4–8; Дуйчев 1947: 50, 167–168; Томова 1978: 54–61; Янкова 1990: 138–147; Янкова 1991: 29–40; Гергова 1996: 3, 12–13; Иванова 1998: 37–47; Янкова 2000: 178–186; Лепахин 2001: 57–67; Чешмеджиев 2003: 497; Панчева 2006: 5–27.


Пространно житие на св. Иван Рилски от Георги Скилица

 • Преписи: Среща се в български и руски преписи. Старогръцкият оригинал не е открит. Представено от 26 преписи, датиращи от XV – кр. XVIII в./нач. XIX в.
 • Най-ранен препис: Сборник от канони, служби жития на св. Иван Рилски от последната четвърт на XV в.(л. 54а – л. 74б)
 • Сигнатура: НМРМ, № 1/26
 • Книгохранилище: Рилски манастир
 • Заглавие: Житйе иже въ стҐ(х) прэпо(д)бнаго §цЃа нашего Iwанна пустҐножителэ рҐльскаго, иже по въс© днЃи великаа сътворэ­ чюдеса. съписано § Геwргйа Скилица.
 • Начало: Свэщенное нач­ти повэданйе. желанйе убо пон©ж(д)ает м­

Литература
Опис: Славянски ръкописи в Рилския манастир 1986: 100–101.
Издание на текста: Иванов 1935–1936: 38–51.
Превод: Киселков 1940: 76–88; Гошев 1947–1948: 3–72; Добрев, Славова 1997: 192–195; Из архивното наследство на Иван Дуйчев 2000: 98–114 (превод на Иван Дуйчев)
Изследване: Златарски 1933: 49–58; Иванов 1936: 8–10; Трифонов 1939: 77–112; Дуйчев 1947: 58–60, 167–168; Милев 1976: 21–34; Ангелов 1983: 186–198; Томова 2001: 146–157; Добрев 2002: 10–12; Калиганов 2006: 191–192.


Пространно житие на св. Иван Рилски от Евтимий Търновски

 • Преписи: Творбата е разпространена в ръкописната традиция на България, Сърбия, Молдова и Влашко. Представено от редица преписи, датиращи от XIV – XVIII в.
 • Най-ранен препис: Зографски сборник от края на XIV век. (Иванова 1969: 105–147). Житието е познато в две редакции:
  а) без разказа за пренасянето на мощите от Търново в Рила (т. нар. Рилска повест от Владислав Граматик). От тази редакция са известни 14 преписи ;
  б) с Рилската повест от Владислав Граматик – известни са 7 преписи. (Иванова 1981: 307-319)
 • Сигнатура: Зограф 103.
 • Книгохранилище: Света гора, Зографски манастир.
 • Заглавие: Житйе и жизнь прэпо(д)бнаго §цЃа нашего Iwанна РҐл±скаго, съписано Еv»имйемь патрйархwмь ТръновскҐимь
 • Начало: Въ лэпот© убо кто намъ поносиль бҐ

Литература
Опис: Българска ръкописна книга 1976: №125
Издание на текста: Иванов 1931: 369–383; Иванов 1936: 59–73; Калужняцки 1901: 5–26.
Превод: Киселков 1940: 38–60; Гошев 1947–1948: 3–72; Житиеписни творби 1986: 135–148 (превод на Кл. Иванова)
Изследване: Сырку 1883: 359; Сланкаменац 1925: 215–218; Златарски 1933: 49; Иванов 1936: 15–21; Дуйчев 1947: 50, 167–168; Иванова 1969: 105–147; Дылевский 1974: 127–136; Сярова 1974: 317–322; Иванова 1980: 93–214; Петканова 1992: 392–395; Иванова 1998: 37–47; Житиеписни творби 1986: 551–556; Гагова, Шпадиер 2001: 159–175; Чешмеджиев 2003: 497; Панчева 2006: 5–27.


Житие с малка похвала на св. Иван Рилски от Димитър Кантакузин

 • Преписи: Среща се само в един български препис – Рилски панегирик на Владислав Граматик от 1479 г.
 • Най-ранен препис: Рилски панегирик на Владислав Граматик от 1479 г.
 • Сигнатура: НМРМ, № 4/8
 • Книгохранилище: Рилски манастир
 • Заглавие: Дймитрйа кантакузина о житйи изложителное въ кратцэ съ похволою малою иже въ стЃыхь прэпо(д)бному и бгЃоносному wцЃу Iwанну, пустыни Рыльскые жителю, понуж(д)енну къ се § нэкоторыхь тому любьзныхь бывшу, въ нм же о прэнесенйи и възвращенйи мощеи его § Трьнова въ обитэль того ч(с)тную, иже въ Рылэ. иже по въс© днЃи великаа сътворэ­ чюдеса. съписано Геwргйа Скилица.
 • Начало: Иже сего мирскаго и паче ннЃяшяго окаанны(м) житйа путникw(м).

Литература
Опис: Българска ръкописна книга 1976: №160; Славянски ръкописи в Рилския манастир 1986: 100–101
Издание на текста: Маринов 1901: 86–98; Иванов 1935–1936: 22–25, 86–102
Превод: Житиеписни творби 1986: 148–160 (превод на А. Минчева).
Изследване: Житиеписни творби 1986: 556–563


Пространно житие от монах Даниил Рилски

 • Преписи: Среща се в четири преписа
 • Най-ранен препис: в Дамаскина на поп Йоан от Враца от 1788 г.
 • Сигнатура: БАН 90
 • Книгохранилище: София, Библиотеката на БАН.
 • Заглавие:
 • Начало: Сеи прп(д)бныи и бгЃоносныи оцЃъ нашь Iwаннь.

Литература
Ангелов Б. Из старата българска, руска и сръбска литература. 1. С., 1958, 69-97.
Българска ръкописна книга X – XVIII в. Каталог. С., 1976, № 276.
Народното четиво през XVI – XVIII в. Подбор и редакция Д. Петканова. С., 1990, 202–221, 370–372 (превод Р. Златанова).


Гръцко житие на свети Иван Рилски

Съчинението е писано на гръцки език и е публикувано от гръцкия книжовник и духовник Никодим Светогорец през 1819 г. във Венеция – Синаксар за цялата година. Житието е преведено на гръцки от българските монаси от Хилендарския манастир Серафим и Йона. Житието е стишно и представлява компилация от Търновското проложно житие и Евтимиевата творба.

Литература
Иванов, Й. "Жития на св. Иван Рилски." (С уводни бележки от Й. Иванов)." // ГСУ, Историко-филологически факултет, 32, 1936, 13, 103–108.
Милев Ал. "Гръцки жития на св. Иван Рилски." // Духовна култура, 1976, 10, 21–33.
Из архивното наследство на Иван Дуйчев. Заветът на св. Иван Рилски. Съставителство, предговор и редакция В. Велинова. С., 2000, 23–70.


Разкази за пренасяне на мощите
Разказ за пренасяне на мощите на св. Иван Рилски в Рилския манастир от Владислав Граматик (Рилска повест)
 • Преписи: Позната е в 4 редакции.
  Първична ("рилска") – 3 преписа, най-старият е автограф на Владислав Граматик – Рилски панегирик на Владислав Граматик от 1479 г.
 • Най-ранен препис: автограф на Владислав Граматик – Рилски панегирик на Владислав Граматик от 1479 г.
 • Сигнатура: НМРМ, № 4/8
 • Книгохранилище: Рилски манастир
 • Заглавие: О обновлни стЃҐе обитэли его, иже въ РҐлэ, и како пакҐ прэнесень бҐ(с) § Трънова въ тъжде славнҐи монастирь РҐлскҐи. съписано послэднҐи(м) въ дйацэ(х) Владиславwмь Граматйкwмь
 • Начало: Врэмени же по сихъ мимошъ(д)шу убо не малу и чюдесемь тако прэславнҐмь

Литература
Опис: Българска ръкописна книга 1976: №160; Славянски ръкописи в Рилския манастир 1986: 100–101.
Издание на текста: Калужняцки 1901: 405–431; Иванов 1935–1936: 74–85
Превод: Киселков 1940: 76–88; Гошев 1947–1948: 3–72.
Изследване: Сперански 1900: 331–335; Трифонов 1940: 94; Данчев 1966: 49–88; Данчев 1969: 30–31; Христова 1984: 17–32; Житиеписни творби 1986: 556–563


Произведения, приписвани на светеца

Съществуват различни гледни точки относно автентичността на "Завета" на св. Иван Рилски. Произведението е познато по късни преписи от втората половина на XIX в. : Игуменски препис (Книгохранилище: Рилски манастир; Сигнатура: Рл5/118р музейна П1/5); Препис в НБКМ, № 1137 от 1860 г. ; Препис на Неофит Рилски от средата на XIX в. (Етнографски музей, днес изгубен). Четвъртият препис е с много езикови неточности (Етнографски музей, днес изгубен).

Литература
Иванов, Й. Свети Иван Рилски и неговият манастир. С., 1917.
Снегаров, И. "Заветът" на св. Иван Рилски." // Сборник в памет на проф. Ников. – Изв. Бълг. истор. д-во, XVI – XVII в. С., 1940, 462–475.
Гошев, Ив. "Заветът на св. Иван Рилски в светлината на старобълтгарското и византийското литературно предание от IX–XIV в." // ГДА, 4, 1954–1955, 431–501.
Дуйчев Ив. "Заветът на св. Иван Рилски." // Из архивното наследство на Иван Дуйчев. Съставителство, предговор и редакция В. Велинова. С., 2000, 23–70.Химнографски материал
Химнографски произведения

Хубаво е прочее словото да следва пътя си и да любонасища любознателния слух на христолюбивия народ с духовна храна, предлагайки разказа за отеца: хората, по мое мнение, ще приемат казаното по-любочестно от всяка храна и слухът им ще се наслади от чутото повече отколкото гърлото – от мед и пчелна пита.
Изложително слово вкратце с малка похвала за житието на преподобния и богоносния отец Иван, жител на Рилската пустиня
(Из "Житие с малка похвала на Иван Рилски от Димитър Кантакузин", Стара българска литература, т. 4, 1986. )

Химнографски произведения
Служби
Канони


Служби

Служба за Успение на св. Иван Рилски

 • дата: 18 август.
 • тип: студийски.
 • канони:
  – на гл. 2. от Георги Скилица;
 • редакции: съкратена и пълна
 • начало: Приснос©щаго свэта (1-ва песен, 1-ви тропар)
 • преписи:
  • Миней, ХІІІ в.
   ръкопис: Миней за м. април – август, ХІІІ в.
   местонахождение: Одеса, ОГНБ
   сигнатура: Григорович 5
   позиция: лл. 250а – 252а. (съкратена редакция)
  • Миней, втора четвърт – среда на ХІV в.
   ръкопис: Миней за м. август, втора четвърт – среда на ХІV в.
   местонахождение: Парижка национална библиотека
   сигнатура: Slav. 23
   позиция: лл. 83а–90б.
  • Миней, нач. ХVІІ в.
   ръкопис: Миней за м. август, нач. ХVІІ в.
   местонахождение: София, Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
   сигнатура: № 536
   позиция: лл. 99б – 113а.
  • Миней, 1594 г.
   ръкопис: Миней за м. август, 1594 г.
   местонахождение: Белград, Музей на Сръбската православна църква
   сигнатура: №32.
   позиция:

Литература
Кожухаров Ст. "Служба за Успението на Иван Рилски (новооткрита редакция от ХІІІ в.)." // Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. К. Мирчев. С., 1979, с. 217–234. [репринт: Ст. Кожухаров. "Служба за св. Иван Рилски от Х в." // Ст. Кожухаров. Проблеми на старобългарската поезия. София, 2004, 60–74.]
Станчев, Кр. "Неизвестные и малоизвестные болгарске рукописи в Париже." // Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, 1981, 3, 85–97
Суботин-Голубович, Т. "Прилози за књижевност, jезик и фолклор." // Књ. 68–69, св. 1–4, 2002–2003. Београд, 2004, 135–145.


Служба за Успение на св. Иван Рилски

 • дата: 18 август
 • тип: йерусалимски
 • канони: канон на гл. 1 от Георги Скилица
 • редакции:
 • начало: Крэпк©­ съ вҐсоти (1-ва песен, 1-ви тропар)
 • преписи:
  • Скопски миней от 1451
   ръкопис: Скопски миней от 1451
   местонахождение: София, ЦИАИ.
   сигнатура: 489.
   позиция:
  • Сборник с канони, служби и жития на св. Иван Рилски
   ръкопис: Сборник с канони, служби и жития на св. Иван Рилски, посл. четв. на ХV в.
   местонахождение: Рилски манастир, България.
   сигнатура: РМ 1/26.
   позиция: лл. 193а – 223б.

Литература
Иванов,Й. Български старини из Македония. С., 1931 (фототипно издание: С., 1970), 345–358.
Спространов, E. Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир. С., 1902, 24–25.
Райков Б., Хр. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи в Рилския манастир. Т. 1. С., 1986, 100–101.


Служба за Пренасяне мощите на св. Иван Рилски

 • дата: 19 август
 • тип: студийски
 • канони: канон на гл. 6 от Георги Скилица
 • редакции: ранна и т.нар. търновска редакция
 • начало: За дэлъ твоихъ (1-ва песен, 1-ви тропар)
 • преписи:
  • Драганов миней
   ръкопис: Драганов миней, ХІІІ в.
   местонахождение: Зографски манастир, Атон.
   сигнатура: І.е.9.
   позиция:
  • Миней, ХІV в.
   ръкопис: Миней празничен, ХІV в.
   местонахождение: София, Библиотека на БАН.
   сигнатура: № 32
   позиция: 31б–36а (търновска редакция).

Литература
Иванов,Й. Български старини из Македония. С., 1931 (фототипно издание: С., 1970), 345–358.
Ангелов, Б. Ст. "Старобългарски текстове (Из славянските ръкописи в БАН)." // Известия на Архивния институт. Т. 1. 1957, 274–283.


Служба за Пренасяне мощите на св. Иван Рилски: чудесата на мощите в Остригом и връщането им в Средец

 • дата: 19 август
 • тип: студийски тип
 • канони: канон на гл. 8 за чудесата на мощите в Остригом (Унгария) и връщането им в Средец
 • редакции:
 • начало: Пэсньнослов© въ трЃци сЃтъи (1-ва песен, 1-ви тропар)
 • преписи:
  • Миней празничен
   ръкопис: Миней празничен, ХІІІ-ХІV в.
   местонахождение: Руска национална библиотека, Санкт-Петербург
   сигнатура: F. п. І. 72.
   позиция: лл. 30а – 38б.

Литература
Иванова-Константинова, Кл. "Неизвестни служби за Иван Рилски и Михаил Воин." // Известия на Института за български език, 22, 1973, 211–236.


Рилска служба за Пренасяне мощите на св. Иван Рилски

 • дата: 19 август
 • тип: йерусалимски
 • канони:
  – канон на гл. 2 от Георги Скилица;
  – канон на гл. 8.
 • редакции:
 • начало:
  За дэлъ твоихъ (канон гл.2, 1-ва песен, 1-ви тропар);
  Пэти начинающ№ми (канон гл.8, 1-ва песен, 1-ви тропар).
 • преписи:
  • Късна рилска служба за Пренасяне мощите на св. Иван Рилски
   ръкопис: Сборник с канони, служби и жития на св. Иван Рилски, посл. четв. на ХІV в.
   местонахождение: Рилски манастир
   сигнатура: РМ 1/26.
   позиция: лл. 153а–192б

Литература
Райков Б., Хр. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи в Рилския манастир. Т. 1. С., 1986, 100–101.


Служба за Пренасяне мощите на св. Иван Рилски

 • дата: 19 август
 • тип: йерусалимски
 • канони:
  – канон на гл. 1 от Георги Скилица;
  – канон на гл. 4.
 • редакции:
 • начало:
  Крэпкую съ вҐсоти (канон гл. 1, 1-ва песен, 1-ви тропар);
  Крэпкую съ вҐсоти (канон гл. 4, 1-ва песен, 1-ви тропар).
 • преписи:
  • Късна служба за Пренасяне мощите на св. Иван Рилски
   ръкопис: Германски сборник със служби и жития на св. Иван Рилски, ХVІІ в.
   местонахождение: София, ЦИАИ
   сигнатура: 47 (99)
   позиция: лл. 1 – 66

Литература
Радославова Д. "Култът към св. Иван Рилски, отразен в българските ръкописи от ХVІІ век." // Старобългарска литература, кн. 33–34 (под печат)


Служба за Връщане на мощите на св. Иван Рилски в Рилския манастир

 • дата: 1 юли
 • тип: йерусалимски
 • канони: акростихов канон на гл. 8 от Д. Кантакузин
 • редакции: позната само по късни преписи от ХVІІІ в. и ХІХ в.
 • начало: Плести пэнйе (1-ва песен, 1-ви тропар)
 • преписи:
  • Служба за Връщане на мощите на св. Иван Рилски в Рилския манастир
   ръкопис: Сборник със служби на св. Иван Рилски, трета четвърт на ХVІІІ в., преписан от монах Йоасаф.
   местонахождение: Рилски манастир
   сигнатура: 1/25
   позиция: лл. 65а – 84б.
  • Служба за Връщане на мощите на св. Иван Рилски в Рилския манастир
   ръкопис: Сборник със служби на св. Иван Рилски, 1791, преписан от монах Теофан Рилец.
   местонахождение: Рилски манастир
   сигнатура: 5/13
   позиция: лл. 42а – 56а
  • Служба за Връщане на мощите на св. Иван Рилски в Рилския манастир
   ръкопис: Сборник със служби и жития на св. Иван Рилски, последна четвърт на ХVІІІ в.
   местонахождение: Рилски манастир.
   сигнатура: 5/32
   позиция: лл. 1а – 20б.
  • Служба за Връщане на мощите на св. Иван Рилски в Рилския манастир
   ръкопис: Сборник със служби и жития на св. Иван Рилски, 1809 г., преписан от йеромонах Даниил Хилендарец
   местонахождение: Рилски манастир.
   сигнатура: 1/27
   позиция: лл. 1а – 20б.

Литература
Рилски Н. Службы с житием преподобного и богоносного отца нашего Иоанна Рилского чудотворца. Белград, 1836.
Кожухаров Ст. "Приносът на Димитър Кантакузин в развитието на химнографския цикъл за Иван Рилски (Служба за 1. VІІ.)." // Старобългарска литература, 15, 1986, 74–105. [репринт: Ст. Кожухаров. Проблеми на старобългарската поезия. София, 2004, 227–256].Канони


Цикъл от канони на св. Иван Рилски за осемте гласа, формиран вер. през ХV в. Включва и каноните на Георги Скилица от ХІІ в.: на гл. 1, 2 и 6.

 • начало: Крэпкую съ высоты помощь (канон гл. 1 , 1-ва песен, 1-ви тропар)
 • начало: Присносущаго свэта (канон гл. 2 , 1-ва песен, 1-ви тропар)
 • начало: Лучами вышняго свэтолитйа (канон гл. 3 , 1-ва песен, 1-ви тропар)
 • начало: СрDчнымь желанйемь (канон гл. 4 , 1-ва песен, 1-ви тропар)
 • начало: Глаm влDчнь послушавь (канон гл. 5 , 1-ва песен, 1-ви тропар)
 • начало: За дэль твоихъ (канон гл. 6 , 1-ва песен, 1-ви тропар)
 • начало: Имыи въ себэ блDгть (канон гл. 7 , 1-ва песен, 1-ви тропар)
 • начало: Пэти начинающу ми (канон гл. 8 , 1-ва песен, 1-ви тропар)

преписи:

 • Сборник с канони, служби и жития на св. Иван Рилски
  ръкопис: Сборник с канони, служби и жития на св. Иван Рилски, посл. четв. на ХІV в.
  местонахождение: Рилски манастир
  сигнатура: 1/26.
  позиция: лл. 1а – 41а
 • Сборник с канони, служби и жития на св. Иван Рилски
  ръкопис: Сборник с канони, служби и жития на св. Иван Рилски, посл. четв. на ХІV в.
  местонахождение: Рилски манастир
  сигнатура:
  позиция: лл. 1а – 41а; лл. 81а – 152б
 • Сборник с канони на св. Иван Рилски
  ръкопис: Сборник с канони на св. Иван Рилски, 1656 г.
  местонахождение: Рилски манастир
  сигнатура: 1/29
  позиция: лл. лл. 1а – 8б.

Литература
Добрев И. "Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица." // Старобългаристика, 26, 2002, 3, 3–12.
Райков Б., Хр. Кодов, Б. Христова Славянски ръкописи в Рилския манастир. Т. 1. С., 1986, 100–101.


Параклис на св. Иван Рилски, с канон на гл. 2 от Георги Скилица.
начало: Приснос©щаго свэта (1-ва песен, 1-ви тропар)
преписи:
Сборник с канони на св. Иван Рилски
ръкопис: Сборник с канони на св. Иван Рилски, 1656 г.
местонахождение: Рилски манастир
сигнатура: 1/29
позиция: лл. 1а – 8б.

Литература
Кожухаров Ст. "Търновската книжовна школа и развитието на химничната поезия в старата българска литература." // Търновска книжовна школа. Т. 1, 1974, 277–309.Св. Иван Рилски в народните вярвания
Метаморфози
Атрибути
Деяния
Чудеса
Сакрални действия - проклятия
Сакрални действия - благословии
Пътувания
Сакрални места
Жанров комплекс
Библиография

И разбра изначалният враг, че неговата молитва бе приета пред Бога, и се разгневи, и взе мнозинство други със себе си, и направи дружина. И дойдоха на мястото, където светият отец Иван стоеше на скалата, молейки Бога. И не можаха нищо да му сторят, понеже ангел господен го пазеше и крепеше. И дяволът започна да бяга, а светият отец Иван стоеше на скалата и се молеше Богу денем и нощем и непрестанно лееше сълзи.
Житие и живот на преподобния отец наш Иван, пустинножител Рилски
(Из "Народно житие на св. Иван Рилски", Стара българска литература, т. 4, 1986. )

лично име: Иван, Алия,Йован, Ован
прозвище: Рилски

календар
 • название на празника: Очов ден
 • дата:20 октомври
Метаморфози
 • метаморфози -животински: Орел
  цитиране: легенди I.2, I.3, I.6б, I.15, Иван Фекелджиев 1979 с. 42,44,46,51
  контаминации: евангелист Йоан Богослов
 • метаморфози - вълшебнии: човек с крила
  цитиране: легенди I.14 Иван Фекелджиев 1979 с. 50
  контаминации Йоан Кръстител
 • метаморфози - вълшебнии: човек с крила без глава
  цитиране: легенди III.2 Иван Фекелджиев 1979 с. 67
  контаминации Йоан Кръстител
  цитиране: Иван Фекелджиев 1979 ,с.78

Атрибути
 • атрибути: вол
  цитиране: легенди I.1,I.2, I.3, I.4, I.5, I.8,I.15, I.16, II.1, Иван Фекелджиев 1979 с.40-45,47,50-55,57-58
 • атрибути:аба, абичка, хаба
  цитиране: легенди I.1,I.4,I.5, I.16 Иван Фекелджиев 1979 ,с.40,45,52
 • атрибути:долама
  цитиране: легенди I.2,I.3, Иван Фекелджиев 1979 , с.41, 43
 • атрибути:дреха цитиране: легенди I.8,I.15, I.16, II.1 Иван Фекелджиев 1979 , с.47,50

ДЕЯНИЯ Чудеса
 • Чудеса – приживе: преминаване на реката върху вълшебен предмет
  цитиране легенди I.1,I.2, I.3, I.4, I.8, I.15, I.16, Иван Фекелджиев 1979 с.40-45,47,50-55
 • Чудеса – приживе: преминаване на реката като по сухо
  цитиране легенда I.5,Иван Фекелджиев 1979 с.43
 • Чудеса – приживе нахранване с несвършващ се хляб (просфора)
  цитиране: легенда I.2, I.3,I.5 Иван Фекелджиев 1979 - с.41,43, 47-48
 • Чудеса – приживе прелитане над голямо пространство
  цитиране: легенди I.2, I.3, I.6б, I.14 I.15, III.2 Иван Фекелджиев 1979 с. 42,44,46,50,51,67
 • Чудеса – приживе - според неосъзнато пожелание камъните тръгват към реката, но спират по заповед на светеца
  цитиране: легенди II.1 Иван Фекелджиев 1979 - с.57
 • Чудеса – приживе - според заповедта му скалата, на която стоял, тръгнала към реката, за да пренесе преследвания светец вместо ладия през Искъра. След като му предоставят лодка, скалата спира движението си, но на мястото остава теснина
  цитиране: легенди II.2 Иван Фекелджиев 1979 - с.58-59
 • Чудеса – приживе - според заповедта му месото от заклания вол в котлите на жителите на с. Пастра се превръща в петел и оживява - лъжците са наказани с недъзи
  цитиране: легенди II.8, Иван Фекелджиев 1979 с. 62

Сакрални действия - проклятия
 • сакрални действия - проклятия: проклятие към хищни птици (гарги, чавки)- да не живеят в оределен район
  цитиране: легенди I.3,I.4, I.6б, II.3,II.4, II.12, II.13, II.14, Иван Фекелджиев 1979 с. 44,45,59-60,64
 • сакрални действия - проклятия: проклятие към преследвачите, заклали вола - месото да се превърне в змии и гущери
  цитиране: легенди I.16 Иван Фекелджиев 1979 с54.
 • сакрални действия - проклятия: проклятие към съселяните си от с.Скрино - да не се увеличават къщите
  цитиране: легенди I.2 Иван Фекелджиев 1979 с.42
 • сакрални действия - проклятия: проклятие към собствения си род от Курило (рода на Тричко Павлов) винаги да остават от него един мъж и една жена
  цитиране: легендиII.1 Иван Фекелджиев 1979 с.57
 • сакрални действия - проклятия: проклятие към жителите на с.Бождово, които го прогонили - да не се увеличава броят на жителите
  цитиране: легенди I.13 Иван Фекелджиев 1979 с.49
 • сакрални действия - проклятия: проклятие към ливадата край Германския манастир - да се свлича, за да не могат да стигнат до него хората от с. Долни Лозен
  цитиране: легенди II.3 Иван Фекелджиев 1979 с. 59
 • сакрални действия - проклятия: проклятие към жителите на с. Мърчаево, които му отказали подслон - да са различни в говора си от околните села
  цитиране: легенди II.5, II.7 Иван Фекелджиев 1979 с. 60-62
 • сакрални действия - проклятия: проклятие за лошо плодородие към жителите на с. Кладница, които му отказали хляб
  цитиране: легенди II.11 Иван Фекелджиев 1979 с. 63
 • сакрални действия - проклятия: проклятие към жителите на Владая - да се събират, но да не се разбират
  цитиране: легенди II.7, II.9 Иван Фекелджиев 1979 с. 61-62
 • сакрални действия - проклятия: проклятие към жителите на с. Пастра - да не се увеличава броя на къщите заради кражбата и сваряването на вола му и заради лъжата, че варят петел.
  цитиране: легенди II.8, Иван Фекелджиев 1979 с. 62
 • сакрални действия - проклятия: проклятие към жителите на с. Пастра - заради кражбата на вола му - месото ла стане на змии и гущери, а жителите на селото да са сакати
  цитиране: легенди II.1, Иван Фекелджиев 1979 с. 58

Сакрални действия – благословии:
 • сакрални действия – благословии: благословия към жителите на Курило да няма по-сладки от техните дини
  цитиране: легенди II.2 Иван Фекелджиев 1979 - с. 58
 • сакрални действия – благословии: благословия към жителите на Кумарица да няма по-вкусен от техния хляб
  цитиране: легенди II.2 Иван Фекелджиев 1979 - с. 58
 • сакрални действия – благословии: благословия към камъка на Владая - да пребъде със своята твърдост
  цитиране: легенди II.9 Иван Фекелджиев 1979 - с.62
 • сакрални действия – благословии: благословия към жителите на с.Мърчаево да говорят по-особено - според подвикването на стареца, който му дал вода
  цитиране: легенди II.10 Иван Фекелджиев 1979 - с.62-63
 • сакрални действия – благословии: благословия към жителите на с. Крапец за богатство, защото го нахранили
  цитиране: легендиII.11 Иван Фекелджиев 1979 - с. 63
 • сакрални действия – благословии: благословия към жителите на с. Крапец да имат винаги вино, защото го нахранили и напоили
  цитиране: легендиII.15 Иван Фекелджиев 1979 - с. 64
 • сакрални действия – благословии: благословия към жителите на с. Друган да имат винаги хляб, защото го нахранили
  цитиране: легендиII.16 Иван Фекелджиев 1979 - с. 65

ПЪТУВАНИЯ
 • изходен пункт: с.Бараково
  краен пункт: Рила, Царев връх
  цитиране: легенди I.1 Иван Фекелджиев 1979, с. 40
 • изходен пункт: с.Скрино
  краен пункт: Рила, над манастира, в пещерата (провиралката)
  цитиране: легенди I.2 Иван Фекелджиев 1979, с.41-42
 • изходен пункт: с. Скрино
  краен пункт: Рила,над манастира, в пещерата
  цитиране: легенди I,3 Иван Фекелджиев 1979, с.43-44
 • изходен пункт: с.Скрино
  краен пункт: гр.Рила - местността Кръста
  цитиране: легенди I.4 Иван Фекелджиев 1979, с.45
 • изходен пункт: с.Скрино
  краен пункт: местността Смръдлище
  цитиране: легенди I5 Иван Фекелджиев 1979, с.45
 • изходен пункт: Рила
  краен пункт: местността Кръста
  цитиране: легенди I.6 а Иван Фекелджиев 1979, с.46
 • изходен пункт: с. Скрино
  краен пункт: Рилската пустиня, при постниците
  цитиране: легенди I.6б Иван Фекелджиев 1979, с.46
 • изходен пункт: пренасяне на мощите му Българските земи
  междинен пункт: Русия
  краен пункт: Рила, пренесена е ръката му от търновци в сандък, направен от ктитор Георги ( грешка! ръката е пренесена в Русия)
  цитиране: легенди I.7 Иван Фекелджиев 1979, с.46
 • изходен пункт: с.Кочериново
  краен пункт: с. Бобошево
  цитиране: легенди I.8 Иван Фекелджиев 1979, с.47-48
 • изходен пункт: неизвестен
  междинен пункт: голямата пещера при с. Гърбино, в района на Земен
  краен пункт: местността Стойна лъка край с. Ръждавица
  цитиране: легенди I.9 Иван Фекелджиев 1979, с.48
 • изходен пункт: неизвестен
  краен пункт: с.Бождово
  цитиране: легенди I.13 Иван Фекелджиев 1979, с.49
 • изходен пункт: неизвестен
  междинен пункт: Етрополската котловина, манастира Варовитец
  краен пункт: Рила
  цитиране: легенди I.12 Иван Фекелджиев 1979, с.49
 • изходен пункт: с. Препечене
  краен пункт: Рила, при манастира
  цитиране: легенди I.14 Иван Фекелджиев 1979, с.50
 • изходен пункт: неизвестен
  краен пункт: Рила -манастира, ръката му е пренесена в Русия
  цитиране: легенди I.15 Иван Фекелджиев 1979, с.50-51
 • изходен пункт: село (неназовано)
  краен пункт: Рила - камъка над манастира
  цитиране: легенди I.16 Иван Фекелджиев 1979, с.51-55
 • изходен пункт: с. Курило
  краен пункт: Рила
  цитиране: легенди II.1 Иван Фекелджиев 1979, с.57-58
 • изходен пункт: с.Курило
  междинен пункт: Герман
  краен пункт: Рилската планина
  цитиране: легенди II.3 Иван Фекелджиев 1979, с.59
 • изходен пункт: с.Курило
  краен пункт: Герман
  цитиране: легенди II.4 Иван Фекелджиев 1979, с.60
 • изходен пункт: с.Курило
  междинен пункт: Владая, Мърчаево
  краен пункт: Рила
  цитиране: легенди II.5 Иван Фекелджиев 1979, с.60-61
 • изходен пункт: с.Курило
  междинен пункт: Владая, Пастра
  краен пункт: Рила
  цитиране: легенди II.8 Иван Фекелджиев 1979, с.62
 • изходен пункт: с.Курило
  междинен пункт: Кладница
  краен пункт: местността Сопо край Чупетлово
  цитиране: легенди II.13 Иван Фекелджиев 1979, с.64
 • изходен пункт: с.Курило
  междинен пункт: с.Крапец
  краен пункт : неназован
  цитиране: легенди II.15 Иван Фекелджиев 1979, с.64
 • изходен пункт: Софийско
  междинен пункт: с.Друган
  краен пункт : Рила планина
  цитиране: легенди II.16 Иван Фекелджиев 1979, с.65
 • изходен пункт: Софийско - пренасяне на мощите
  междинен пункт: с.Друган
  краен пункт : Рила планина
  цитиране: легенди II.16 Иван Фекелджиев 1979, с.65

САКРАЛНИ МЕСТА
оброчища
 • оброчища: тюлбе в Рила
  цитиране: легенди I.1 Иван Фекелджиев 1979 - с.40
 • оброчища: пещера над с.Скрино
  цитиране: легенди I.2 Иван Фекелджиев 1979 - с.24-43
 • оброчища: местността Кръста над гр. Рила
  цитиране: легенди I.6а,б Иван Фекелджиев 1979 - с.46
 • оброчища: пещера при с. Гърбино, край Земен
  цитиране: легенди I.9 Иван Фекелджиев 1979 - с.48
 • оброчища: местността Стойна лъка край с. Ръждавица
  цитиране: легенди I.11 Иван Фекелджиев 1979 - с.49
 • оброчища: скалата при гроба на св. Иван
  цитиране: легенди I.16 Иван Фекелджиев 1979 - с.55
 • оброчища: камък (скала) над Владая
  цитиране: легенди II.5, II.6 Иван Фекелджиев 1979 - с.60-61
 • оброчища : под дърво край с. Друган
  цитиране: легенди II.8 Иван Фекелджиев 1979 - с.65
чудотворен извор
 • чудотворен извор: "света вода" под пещерата над с.Скрино
  цитиране: легенди I.2 Иван Фекелджиев 1979 - с.24-43
 • чудотворен извор: над камъка (скалата) над Владая
  цитиране: легенди II.5 Иван Фекелджиев 1979 - с.60-61
 • чудотворен извор: извор в местността Кръста край гр Рила, появил се за да утоли жаждата на светеца
  цитиране: легенди I.6а Иван Фекелджиев 1979 - с.46
 • чудотворен извор: извор в местността Кръста край гр Рила, на който се измил св. Йоан, когато пристигнал в Рила
  цитиране: легенди I.6б Иван Фекелджиев 1979 - с.46
манастир
 • манастир: развалини при "света вода" под пещерата над с.Скрино
  цитиране: легендиI.2,II.4 Иван Фекелджиев 1979 - с.42-43, 60
 • манастир: при с.Герман
  цитиране: легенди II.3 Иван Фекелджиев 1979 - с. 59
 • манастир при с. Курило, съграден от бащата на св. Иван
  цитиране: легенди II.2 Иван Фекелджиев 1979 - с.59-60
 • манастир: край с.Курило, където паднало тялото на летящия човек без глава
  цитиране: легенди III.2 Иван Фекелджиев 1979 - с.67
обредност
 • обредност: курбан на Очов ден край пещера при с. Гърбино, около Земен
  цитиране: легенди I.9, I.10 Иван Фекелджиев 1979 - с.48
 • обредност: курбан на Очов ден в местността Стойна лъка край с.Ръждавица
  цитиране: легенди I.11 Иван Фекелджиев 1979 - с.49
 • обредност курбан над камъка (скалата) над Владая на Успение Богоролично - легенда за пристигащ елен за жертвата
  цитиране: легенди II.6 Иван Фекелджиев 1979 - с.61
 • обредност :курбан под дърво край с. Друган на Очовден
  цитиране: легенди II.8 Иван Фекелджиев 1979 - с.65

ЖАНРОВ КОМПЛЕКС
Списък на легендите:

I.1. Легенда за св Алия от с. Старо Осеново- Юрдан Трифонов 1939, с. 81 Иван Фекелджиев 1979, с. 40
I.2. Легенда от с. Скрино, Станкедимитровско (Дупнишко)- Йордан Иванов, 1917, с. 5-7; Иван Фекелджиев 1979, с. 41-43
I.3. Иван Рилски. Легенда от Дупнишко (Станкедимитровско). - Ив. Кепов. Св. Иван Рилски.- СбНУ, IV, 1891, с. 152-154; Иван Фекелджиев 1979, с. 43-44
I.4. Легенда за Иван Рилски от с. Рила, Дупнишко (Станкедимитровско). Разказал Йордан Мазников, записала Ангелина Сотирова- Иван Фекелджиев 1979, с. 44-45
I.5. Легенда за Иван Рилски от с. Рила, Дупнишко (Станкедимитровско). Разказала Руска Бостанджийска, записала Ангелина Сотирова - Иван Фекелджиев 1979, с. 45
I.6а, I.6б. Легенди за Иван Рилски от с. Рила, Дупнишко (Станкедимитровско). Разказал Георги Зашов, записала Ангелина Сотирова - Иван Фекелджиев 1979с.46
I.7. Легенда за Иван Рилски от с. Рила, Дупнишко (Станкедимитровско). Записала Мария Христова - Иван Фекелджиев 1979, с. 46-47
I.8Легенда за Иван Рилски от с Кочериново, Дупнишко (Станкедимитровско). Записал директорът на училището- Иван Фекелджиев 1979, с. 47-48
I.9. Легенда за Иван Рилски от с. Гърбино - Йордан Иванов, 1917, с.10 Иван Фекелджиев 1979, с.48
I.10. Сведения, обреди и обичаи за празниците в с. Гърбино. Събрал В. Паспалев - Иван Фекелджиев 1979, с.48
I.11. Сведения, обреди и обичаи за празниците в с. Ръждавица. Разказал свещеник Павел Стойчев - Иван Фекелджиев 1979, с.49
I.12. Етрополски манастир "Ватровец"- Тацов Ал.- Българска сбирка, XXI, 1915,3, с.140; Йордан Иванов, 1917, с. 8, Ковачев В. Етрополският манастир "Св. Троица". Орхане.1926; Иван Фекелджиев 1979, с.49
I.13. Легенда за Иван Рилски от с. Бождово (Санданско). РазказалаМарийка Николова - Иван Фекелджиев 1979, с.49
I.14. Предание за Иван Рилски в Мелнишко (от с. Склаве) – Шарков Васил.- Македонски новини, Горна Джумая,бр. 9, 17 март 1929; Иван Фекелджиев 1979, с.50
I. 15.Легенда за Иван Рилски от с. Невестино, Кюстендилско. Изпял Стоица Лазаров - Владимир Качановски , 1882,с. 114-116; Иван Фекелджиев 1979, с.50-51
I.16. Иван Рилски говедарин. Легенда от Старозагорско. Записал Г.С.Русески – СбНУ V,1891, дял 3, с. 157-160; Иван Фекелджиев 1979, с.51-55
I.17. Легенда от с. Стоб, Дупнишко (Станкедимитровско). Савинов П. Българският светител св. Иван Рилски и неговият манастир. С. 1938, с.11 Иван Фекелджиев 1979
I. 18.Легенда за Иван Рилски, съобщена от Любен Каравелов.- Любен Каравелов 1861,с.259
I. 19.Легенда за Иван Рилски от с.Драговищица, Кюстендилско, разказал Стоян Д. Стоянов - Иван Фекелджиев 1979, с.56-57

II. Софийски цикъл
II.1 Първа курилска легенда. Разказали Андрея Янчкв и Гьоре Бонев, записал Трайко Димитров – Софийски общински вестник, 2. XII, 1916, бр.24; Йордан Иванов, 1917, с. 8; Иван Фекелджиев 1979, с. 57-58
II.2. Втора курилска легенда. Записал Иван Вазов – Денница, г.I, с.491-492; Йордан Иванов, 1917, с. ?; Иван Фекелджиев 1979, с.58-59
II.3.Легенда от с. Герман, Софийско. Разказал монах Антоний Зографски - Иван Фекелджиев 1979, с.59
II.4. Легенда от с. Герман, Софийско. Разказал Вучко Йорданов- Клисаров Г. Софийски легенди за свети Иван Рилски.- Духовна култура, XLI, 1961, 11, с.10,12; Иван Фекелджиев 1979, с.60
II.5.Легенда за Иван Рилски от с. Владая, Софийско. Разказана от Димитър Петров и Благой Стоименов - Иван Фекелджиев 1979, с.61
II.6. Легенда за Иван Рилски от с. Владая, Софийско. Разказана от Славе Дамянов - Иван Фекелджиев 1979, с.61
II.7. Легенда за Иван Рилски от с. Владая, Софийско. Разказана от Славе Дамянов - Иван Фекелджиев 1979, с.61-62
II.8. Легенда за Иван Рилски от с. Владая, Софийско. Разказана от Славе Дамянов - Иван Фекелджиев 1979, с.62
II.9. Легенда за Иван Рилски от с. Владая, Софийско. – Попов Д. Владайско предание на Иван Рилски.- Вечер, С., 12 август, 1942; Иван Фекелджиев 1979, с.62
II.10.Легенда от с.Мърчаево, Пернишко - Клисаров Г. Софийски легенди за свети Иван Рилски.- Духовна култура, XLI, 1961, 11, с.12; Иван Фекелджиев 1979, с.62-63
II.11. Легенда за Иван Рилски от с. Кладница, Софийско. Разказал Недялко Николов - Иван Фекелджиев 1979, с.63
II.12. Легенда за Иван Рилски от с. Кладница, Софийско. Разказал Владо Несторов - Иван Фекелджиев 1979, с.63
II.13. Легенда за Иван Рилски от с. Кладница, Софийско. Разказал Богдан Паунов Горов - Иван Фекелджиев 1979, с.64
II.14. Легенда за Иван Рилски от с. Кладница, Софийско. Разказал Стоян Йосифов - Иван Фекелджиев 1979, с. 64
II.15. Легенда за Иван Рилски от с. Крапец, Пернишко. Разказал Рангел Стоичков. - Иван Фекелджиев 1979, с.64
II.16. Легенда за Иван Рилски от с. Друган, Радомирско. Разказал Васета(Васил) Бонев - Иван Фекелджиев 1979, с.65
II.17. Легенда за Иван Рилски от с. Друган, Радомирско (допълнение). Разказал Васета(Васил) Бонев - Иван Фекелджиев 1979, с.65

III. Легенди извън общата композиция
III.1а Легенда за Иван Рилски от Кратовско. Разказал Тодор Наумов Тенекето - от Иван Фекелджиев 1979, с.66
III.1б. Легенда, разказана от Харалампи Димитров от Дупница.- Епископ Варлаам Св. Иван Рилски и неговият манастир. С. 1930; Иван Фекелджиев 1979, с.67
III.2 Легенда за Иван Рилски от с. Курило, Софийско (трета курилскалегенда) - Иван Фекелджиев 1979, с.67


Библиография:
Любен Каравелов 1861 - Каравелов Любен Памятники народного быта болгар,М., 1861, с.259-260
Владимир Качановски , 1882 - Качановски Владимир, Памятники болгарского народного творчества. В: Сборник западноболгарских песен. СПб., 1882
Неофит Рилец 1879 - Неофит Рилец. Описание болгарского священнаго монастиря Рилскаго. С. 1879
Константин Иречек 1885 - Иречек Константин. Рилският манастир.- Периодичкско списание XVII, 1885,
Константин Иречек 1899 - Иречек Константин. Пътувания по България. Пловдив, 1899
Любомир Милетич 1902 - Милетич Любомир. Рилският манастир7-Приложение към Църковен вестник, 1902, II, с.103-123
Йордан Иванов, 1917 - Иванов Йордан, Св. Иван Рилски и неговият манастир. С., 1917
П. Сланкаменац, 1925 - Сланкаменац П., Легенде о jужнословенским анахоретима.-Гласник Скопског научног дружстваб 1, 1 Скопjе, 1925, с. 215-233
Сл. Киселков, 1937 - Киселков Сл., Рилският манастир. С.,1937
Юрдан Трифонов 1939 - Трифонов Юрдан 1939 Бележки върху известията за св. Иван Рилски.- Македонски преглед, XI, 1939, 3-4
Иван Дуйчев 1947 - Дуйчев Иван Рилският светец и неговата обител. С., 1947
Иван Фекелджиев 1979 - Фекелджиев Иван. Народни легенди за Иван Рилски. С., 1979